ျမန္မာဘာသာwww.jivitahospital.org
Our Mission

The noble mission of the Jivitadana Sangha Hospital since its establishment is to provide medical treatment to the sick irrespective of nationality, race, sex, religion, social status wealth or poverty. It is a non profit, non government humanitarian organization dependent on generous donations of the well wishers.

Prof. Dr med. Mathias Langer of University Klinikum Frieburg (FRG) Visited and donated at Jivitadana Sangha Hospital (Yangon)

Prof. Dr med. Mathias Langer of University Klinikum Frieburg (FRG) visited Jivitadana Sangha Hospital (Yangon) on December 20, 2012 and donated Three Ultrasound machine worth US 415,000.00

 

Mr. Yoshinoyi Komaru, Managing Director of Myanmar Yutani Co., Ltd. Donated 50 pairs of Glucometer to Jivitadana Sangha Hospital

On September 4th, 2012, President U Maung Maung accept 50 pairs of Glucometer worth Kyats (20) Lakhs donated by Mr. Yoshinoyi Komaru, Managing Director of Myanmar Yutani Co., Ltd.

 

Rotary Club Essendon, Australia, donated Medical Equipment worth US $ 50000.00 to Jivitadana Sangha Hospital

Donation of medical equipment worth US $ 50000.00 was made by Rotary Club Essendon, Australia, to President of Jivitadana Sangha Hospital, Yangon, on March 1, 2013.

 

Donation from Foreign for Medicine and Medical Equipment

Ven Supot Pamudho and party on 16th February donated megatron phaco machine used in eye surgery and accessories worth Thai Baht 282976 for Jivita Sangha's Hospital (Yangon) through Chairman of the hospital Management U Maung Maung

 

Chairman of Rotary Club of Essendom of Australia Mr. Steve Roe and party donated medicines and medical equipment in total amount of US$ 50,000 to Jivitadana Sangha Hospital through Board of Chairman of Hospital U Maung Maung

 

Thailand donates dental chairs, dental treatment  room to Jivitadana Sangha Hospital.

Thai Ambassador to Myanmar Mr. Bansarn Bunnag,Military Attachè Col . Ekachai Harnpoonvittaya and embassy staff arrived at Jivitadana Sangha Hospital on 23rd.July 2009.

The ambassador explained the purpose of donation by the Thai government and the Royal Thai Army.

Next, they donated two dental chairs and one dental treament room worth US$ 17,357 and Kyats 30,000 for a day’s meal to the hospital. Then the President of the Hospital Management Committee U Maung Maung delivers the speech of thanks.

Afterwards, the Ambassador, the Military attache and embassy staff viewed the dental chairs and the dental treatment room, and opened the clinic together with chairman of the Hospital Management Committe.


Donation recieved in cash and kind

The Jivitadana Sangha Hospital is solely dependent on the donations recieved in cash and kind from its donors both at home and abroad. It also depends greatly on the charity and dedication of the doctors and management committee members who are giving their services voluntarily and without remuneration.

To facilitate the donors, both donations in cash and kind are accepted daily from 8:30 am to 4:00 p.m throughout the year without any break.

The management committee members take it in turns to meet each donor, accept the donation formally, have the photographs of the occasion taken by digital camera and present them to the donor within a short time. For those donors wishing to perform a libation ceremony after the a bove formalities, a special arrangement has been made with a monk to oversee this ceremony.

Donations received daily in cash and kind are systematically recorded in the books of the hospital. Cash recieved is deposited the next day in the current and savings accounts maintained at various banks, while surplus funds are invested in Government Savings Certificates.

Our accounts are audited every three months by a firm of certified public Accountants and our Annual Accounts and Reports along with the Auditor Certificate are presented to the Annual General Meeting of the member for confirmation.

The Honorary Treasurer presents his Financial Report at every bi-monthly Executive committee meeting and also at the monthly Management Committee meeting for confirmation and approval.

In addition to our local donors we occasionally recieve donations both in cash and kind from expatriate Myanmar citizens living abroad when they visit us or through their local contacts. We also recieve such donations from citizens of other Buddhist countries during their trips to Myanmar for business or pleasure. We also sometimes recieve such donations from non-governmental organizations based in Myanmar or abroad.

JIVITADANA SANGHA HOSPITAL
   
Location - No.38, Komin Kochin Road, Bahan Township, Yangon.
Telephone - 951-557733၊ 541795၊ 545782
Email - sanghahospital.sangha@gmail.com
Fax - 951-545996
Website - http://www.jivitahospital.org

ေဆးရံုေပၚေပါက္လာပံု | ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ | လက္ရိွအေျခအေန | သံဃာသီလရွင္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | အလွဴခံရရိွမႈ | ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ | ေဆးရံုႀကီးတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved.