ျမန္မာဘာသာwww.jivitahospital.org
Our Mission

The noble mission of the Jivitadana Sangha Hospital since its establishment is to provide medical treatment to the sick irrespective of nationality, race, sex, religion, social status wealth or poverty. It is a non profit, non government humanitarian organization dependent on generous donations of the well wishers.

Hospital Activities

Ninth Annual Ceremony of Blood Donation Ceremony in Commemoration of the Buddahist Lent

Ninth Annual Ceremony of Blood Donation Ceremony in Commemora-
tion of the Buddahist Lent Blood donation ceremonies have been celebrated annually, in which (193 member of the order of the Sangha, (144) nuns, and (1062) laypersons, totaling (1399) persons had taken part for the eighth time, in 2009.

This year also, the ninth annual Buddhist Lent Blood donation ceremony will be held on the 14th August 2010, starting from 8:00 A.M at the Auspicious Ceremonial Hall in the Hospital Compound.

Well wishers, who wish to participate in donating their blood, are requested to contact the following numbers, not later than 16:00 hrs August 12th 2010, for advanced registration. Contact number;

(a) Out Patients Department (Sangha)               95-1-73006446
(b) Out Patients Department (Nuns)                  95-1-542706
(c) Out Patients Department (Lay persons)         95-1-552452
(d) Medical Superintendent (Office)                   95-1-558434
(e) Chief Executive Officer (Office)                    95-1-541795, 95-1-545782


JSH Eye Centre now providing modern treatment for Eye patients.

- The JSH is a General Hospital providing treatment and care for general ailments     and also in (19) different specialized areas.

- The JSH can now provide modern and updated eye care and treatment for    patients suffering from various kinds of eye diseases such as cataract, glaucoma    etc.

- Monks (members of the order of Sanghas), and nuns are eligible for free     treatments out of donation funds.

- Lay persons are also eligible for treatment on payment of medicine and optical     aid at minimum cost.

- The specialists both retired and still in service provide treatment for the eye     patients. Many are consultant specialists with internationally recognized post-     graduate degrees, admitted to membership and fellowship of the well known     foreign eye institutions of the developed world, and with years of proven     knowledge and experience. All offered their services free of change on daily     roster of the eye department In-patient and Out-patient centers. The out     patient department which is opened from Monday to Saturday daily, deals with     minor eye ailments.

- Patients needing more intensive treatment including surgery are treated in the    sterilized operation theatres on Mondays, Wednesdays and Saturdays every    week.

- The patients are also fitted with IOLs.

- The average monthly surgical cases are between(180-200).

- The poor and needy lay persons are also treated, complete with surgery, fitting     IOLís FREE OF CHARGE, depending upon the following conditions.

If a lay person is known to be

(a)   without dependable income, he/she must have the endorsements from           Quarters or Township councils, must also be proven to have been

(b)   in need of eye treatment by our specialists, that he/she cannot see within             five feet.

Then, the lay person is entitled to eye treatment ABSOIUTELY FREE OF CHARGE INCLUDING IOL.

That is the noble social services rendered by our JSH borne out donations by the well wishing people of Myanmar.

More than (80) persons received such visionary help from Jivitadana Sangha Hospital. All donors within the country and abroad are welcome to sponsor our noble mission.

Please visit our website. www.jivitahospital.org
Your suggestions and contributions are most welcome

The Management Committee
JSH Yangon.

 


JIVITADANA SANGHA HOSPITAL
   
Location - No.38, Komin Kochin Road, Bahan Township, Yangon.
Telephone - 951-557733၊ 541795၊ 545782
Email - sanghahospital.sangha@gmail.com
Fax - 951-545996
Website - http://www.jivitahospital.org

ေဆးရံုေပၚေပါက္လာပံု | ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ | လက္ရိွအေျခအေန | သံဃာသီလရွင္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | အလွဴခံရရိွမႈ | ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ | ေဆးရံုႀကီးတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved.