ျမန္မာဘာသာwww.jivitahospital.orgရံုးပိတ္ရက္မွအပ
ေန႕စဥ္နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ


 

GOOD OPPORTUNITY FOR MERIT MAKING

Jivitadana Sanga Hospital (Yangon) is in need of DONARS for

a. One Full Set Hospital Elevator
    (about US$ 40,000)
b. One Full Set Central Air Condition
    Unit
c. One Electric Generator (about US$
    50,000)

In respect of Six Storey Extension which is under construction.

Please Contact Administration Officer Phone 01- 541 795, 545 782 for details.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIVITADANA SANGHA HOSPITAL
   
Location - No.38, Komin Kochin Road, Bahan Township, Yangon.
Telephone - 951-557733၊ 541795၊ 545782
Email - sanghahospital.sangha@gmail.com
Fax - 951-545996
Website - http://www.jivitahospital.org

ေဆးရံုေပၚေပါက္လာပံု | ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ | လက္ရိွအေျခအေန | သံဃာသီလရွင္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | အလွဴခံရရိွမႈ | ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ | ေဆးရံုႀကီးတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved. Powered by Information Matrix.