ျမန္မာဘာသာwww.jivitahospital.org
Our Mission

The noble mission of the Jivitadana Sangha Hospital since its establishment is to provide medical treatment to the sick irrespective of nationality, race, sex, religion, social status wealth or poverty. It is a non profit, non government humanitarian organization dependent on generous donations of the well wishers.

Present Lay-out of the hospital
The following buildings have been constructed on the 1.962 acre plot of land belonging to the hospital

Building
Date of completion
(a) Thawutti 6.12.1952
(b) Ziwaka 28. 1.1986
(c) Varanasi 25. 1.1987
(d) Rajgir 25.11.1990
(e) Nuns Hospital  
  (1) Three- storeyed 27.12.1988
  (2) Four-storeyed 12.11.1994
(f) Wayzayantar 18.2.2003
  (Eight-storey)  
(g) Zaytawun
(Six-Storey)
25.12.2007

Out of the above buildings, Thawutti, Varanasi and Rajgir buildings are being used as in-patient wards for monks while Ziwaka is being used as an out-patient department for monks. The nuns hospital includes in- patient wards, out-patient department and an operation theatre for female patients.

Specialist Out-patients department, Laboratory, Medical Stores, Male Operation Theatres for General Surgery. Urology, Eye operations and Ear, Nose and Throat operations are housed in Wayzayantar Building.

Zaytawun building is provided accomodation for
(a) Out-patient Department for lay person
(b) Out-patient Department for Eye ailments
(c) Seperate In-patient ward for monks who have undergone Eye Surgery
(d) Medical Stores.

JIVITADANA SANGHA HOSPITAL
   
Location - No.38, Komin Kochin Road, Bahan Township, Yangon.
Telephone - 951-557733၊ 541795၊ 545782
Email - sanghahospital.sangha@gmail.com
Fax - 951-545996
Website - http://www.jivitahospital.org

ေဆးရံုေပၚေပါက္လာပံု | ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ | လက္ရိွအေျခအေန | သံဃာသီလရွင္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | အလွဴခံရရိွမႈ | ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ | ေဆးရံုႀကီးတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved.