ျမန္မာဘာသာwww.jivitahospital.org
Our Mission

The noble mission of the Jivitadana Sangha Hospital since its establishment is to provide medical treatment to the sick irrespective of nationality, race, sex, religion, social status wealth or poverty. It is a non profit, non government humanitarian organization dependent on generous donations of the well wishers.

Medical Treatment for Lay Persons


In 1940 at the inception of the Jivitadana Dispensary it was the intention of the founder and his colleagues to provide free medical treatment to all sick persons irrespective of race, religion, gender or social status. However in 1972 when the name of the Jivitadana Hospital was changed to Jivitadana Sangha Hospital it was decided to give priority to monks & nuns and therefore lay persons were not normally accepted as in-patients. An exception has however been made for accepting lay persons who had undergone surgery as in - patients.

However the out-patients department for lay persons has been examining sick persons every Monday to Friday from 8:00 am to 4:00 p.m and providing basic medicines free of charge for minor ailments. For such sick persons requiring specialist services, such services are available at no extra cost and they only have to purchase special medicines out of their own funds.

For those lay persons requiring surgery on the advice of the specialist concerned they are to donate the prescribed operation fees. They do not have to pay for the services of the Surgeon, Anaesthetist or nursing staff. Lay persons undergoing Eye Surgery have only to donate the prescribed operation fee and the cost of I.O.L and items used during the operation.

For lay persons who are proved to be destitute but require eye surgery a special fund has been set up to provide such an operation free of charge as in the case of monks and nuns. On an average about one hundred such cases have been dealt with in any given year.

Lay persons requiring to be X- Rayed, or requiring laboratory examination, ultra-sound, gastro-intestinal and urological examination may avail of these services at the hospital for a nominal fee.

JIVITADANA SANGHA HOSPITAL
   
Location - No.38, Komin Kochin Road, Bahan Township, Yangon.
Telephone - 951-557733၊ 541795၊ 545782
Email - sanghahospital.sangha@gmail.com
Fax - 951-545996
Website - http://www.jivitahospital.org

ေဆးရံုေပၚေပါက္လာပံု | ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ | လက္ရိွအေျခအေန | သံဃာသီလရွင္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | အလွဴခံရရိွမႈ | ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ | ေဆးရံုႀကီးတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved.