Englishwww.jivitahospital.org


ဇိဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ုံႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္

လူမ်ိဳးမေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး လာလာသမွ် မက်န္းမာသူ ဂိလာန ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား အခမဲ့ စမ္းသပ္ ေဆးဝါးမ်ား ကုသေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သံဃာေတာ္ႏွင့္သီလရွင္မ်ားအားကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးကုသေပးျခင္း


ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီးမွာသာမန္အား
ျဖင့္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးသာျဖစ္ ၿပီး၊နာမက်န္းျဖစ္ေသာသံဃာေတာ္/သီလရွင္ မ်ားကုိ ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္ (၁၈)ဦး ႏွင့္ေဆး
၀န္ထမ္းမ်ားကျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကုသေပး
ပါသည္။

 


နာမက်န္းျဖစ္ေသာသံဃာေတာ္/သီလရွင္မ်ားသည္ ဦးစြာ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ေဆးကုသမွဳ မွတ္တမ္း
စာအုပ္ထုတ္ယူ၍ဆရာ၀န္မ်ား၏ စမ္းသပ္ကုသမွဳခံယူရပါသည္။

ေဆး႐ံုတက္ရန္မလိုအပ္ေသာလူနာမ်ားကိုဆရာ၀န္မ်ားကေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆးမ်ားကို
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္အထိလွဴဒါန္းေပးပါသည္။ေဆးရံုတက္ရန္လုိအပ္ပါက၊(၂) ၀ါျပည့္ၿပီးသူမ်ား
ကိုသာ တက္ခြင့္ျပဳပါသည္။

ဤေဆး႐ံုတြင္ ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္မ်ားအျပင္ လုပ္အားေပးေနေသာ ေစတနာဆရာ၀န္ႀကီး မ်ား (၁၀၀) ေက်ာ္႐ွိပါသည္။ ပါေမာကၡမ်ား။ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုမွ အၿငိမ္းစား ဆရာ၀န္ ႀကီးမ်ားပါ႐ွိရာ၊ယင္းတို႕အနက္(၉၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾက၍၊ အထူးကု(၁၈) အမ်ိဳးကို သံဃာေတာ္ / သီလ႐ွင္မ်ားအား ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေပးလ်က္႐ွိရာ၊ ခြဲစိတ္ကုသ လူနာမ်ား၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ သြား၊ အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္၊
ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊အူလမ္းေၾကာင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါစသည့္အထူးကုလူနာမ်ားကိုပါလက္ခံကုသေပး
ေနရေသာေဆး႐ံုႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရိွေနပါသည္။

ေဆး႐ံုတက္ခြင့္ရေသာ သံဃာ/သီလရွင္မ်ား
အတြက္၊ ကုတင္၊ ေမြ႕ယာ၊ ျခင္ေထာင္၊
ေခါင္းအံုး၊ ေစာင္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ တို႕ကို စီစဥ္ထား႐ွိ၍ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ပူပင္
စရာမလိုဘဲ မိမိ ေက်ာင္းသခၤန္းကဲ့သုိ႕ ေနႏုိင္
ပါသည္။ ေဆး႐ံုတက္ေနစဥ္ ဆြမ္းခ်က္႐ံုမွ
အ႐ုဏ္တြင္ယာဂု၊နံနက္ခင္းတြင္ေကာ္ဖီႏွင့္
မုန္႕ဟင္းခါး၊ ေခါက္ဆြဲ၊ ၾကာဆံေၾကာ္၊
နန္းႀကီးစသည့္ စားေသာက္ဖြယ္မ်ားကို
အလွည့္က်ကပ္ပါသည္။

ေန႕ဆြမ္းကို(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ဂိလာနသံဃာေတာ္၊သီလ႐ွင္မ်ားအားမိမိတို႕ကုတင္ေပၚတြင္ စားပြဲခင္း၍
ဟင္း(၂)မ်ိဳးႏွင့္ ကပ္ပါသည္။ ေန႕ဆြမ္းၿပီးပါက အခ်ိဳပြဲကပ္ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ရည္ကပ္ပါသည္။ အလားတူပင္လူနာေစာင့္သံဃာ၊ သီလ႐ွင္မ်ားကိုလည္း ဆြမ္းစားခန္းမတြင္ ကပ္ေသာေၾကာင့္ ဆြမ္း ကြမ္းကိစၥျပည့္စံုပါသည္။

ေဆး႐ံုတက္ေနစဥ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္ ေဆး၀ါးပစၥည္းအားလံုးကို ေဆး႐ံုက လွဴဒါန္း
သျဖင့္သံဃာေတာ္၊သီလ႐ွင္မ်ား ေငြေၾကးကုန္က်ခံရန္မလိုပါ၊ မ်က္ေစ့ခြဲလူနာမ်ား အတြက္ မ်က္ကပ္မွန္ (IOL)၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုလူနာမ်ားသြားစိုက္ျခင္း၊ အံုပံုထည့္ျခင္း၊ နားမေကာင္းသူမ်ား
အတြက္ နားၾကပ္ စသည့္ တို႕ကိုပါလွဴဒါန္းပါသည္။ ေရာဂါအရအစိုးရေဆး႐ံုမ်ားသို႕ လြဲေျပာင္းေပးရပါက၊ ဤေဆး႐ံုမွ ပင္ပုိ႕ေပးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သံဃာ၊ သီလ႐ွင္မ်ားအတြက္ အစိုးရေဆး႐ံုတြင္ လိုအပ္ေသာ ေဆးတန္ဘိုးအမ်ားဆုံုး ၅၀၀၀၀ိ/-ဘိုးအထိ လွဴဒါန္းပါသည္။ ဤေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသခံၿပီး ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၍ ေဆးရံုဆင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဒသျပန္ရန္ စရိတ္မ႐ွိသည့္ သံဃာ၊ သီလ႐ွင္ မ်ားကို ခရီးစရိတ္ လွဴဒါန္းပါသည္။ ေဆး႐ံုတြင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး သၿဂိဳလ္မည့္သူမ႐ွိပါကေဆး႐ံုကပင္ သၿဂိဳလ္ ေပးပါသည္။ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး သည္ သံဃာေတာ္မ်ား သီလ႐ွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးအားထားရေသာ ေဆး႐ံုႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး
   
တည္ေနရာ - ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိယ့္မင္းခ်င္းလမ္း၊ အမွတ္(၃၈)၊ ရန္ကုန္တုိင္း။
တယ္လီဖုန္း - ၉၅၁-၅၅၇၇၃၃၊ ၅၄၁၇၉၅၊ ၅၄၅၇၈၂
အီးေမး(လ္)အမွတ္ - sanghahospital.sangha@gmail.com
ဖက္စ္ - ၉၅၁-၅၄၅၉၉၆
၀က္ဘ္ဆုိက္ - http://www.jivitahospital.org

Hospital Background | Management committee | present lay-out of the hospital | medical treatment | Social Services | Donation | Contact| Hospital Activities
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved.